Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Την ιστοσελίδα www.pantazis.ch διέπει ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – εφεξής η «Δήλωση») εξηγεί με σαφήνεια το τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται μετά από την οικειοθελή παροχή του επισκέπτη.

Είναι σημαντικό να γίνει μία προσεκτική μελέτη της παρούσας Δήλωσης προκειμένου ο επισκέπτης να είναι ενήμερος σχετικά με τον τρόπο που συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται, διαβιβάζονται και προστατεύονται οι πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον επισκέπτη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ιστοσελίδα συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο επισκέπτης γνωστοποιεί, με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει η ιστοσελίδα, και συμμετέχει, με τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα για σωστή λειτουργία της.

Στα πλαίσια της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των επισκεπτών της, η ιστοσελίδα δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα«) που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, συλλέγονται επεξεργάζονται τα παρακάτω στοιχεία:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Η ιστοσελίδα συλλέγει μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον διαδικτυακό επισκέπτη της, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ικανοποίηση των αιτημάτων του επισκέπτη, και επίσης να είναι εφικτή η παροχή ενημέρωσης για τις υπηρεσίες της εταιρίας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα υπάρχει η σχετική ενημέρωση κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων:

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο επισκέπτης το επιλέξει αυτοβούλως, και τα παρέχει ο ίδιος — για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσει με email.

Με την εγγραφή του επισκέπτη στις υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα www.pantazis.ch δηλώνεται η συναίνεσή του στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να παρέχονται  προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη, δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός ληφθεί η προηγούμενη άδειά του επισκέπτη, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, αποτελεί (α) η παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες γίνεται αίτηση  μέσω της ιστοσελίδας, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. η συνακόλουθη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στα πλαίσια εκτέλεσης, παράδοσης και τιμολόγησης υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, (β) η προώθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα και την εταιρία , (γ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών με σκοπό την ευκολία του χρήστη και / ή η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για τον επισκέπτη και τον υπολογιστή που γίνεται χρήση.

Η ιστοσελίδα συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν ο επισκέπτης τα προσφέρει οικειοθελώς ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Παρέχεται η συμβουλή για την αποφυγή ευαίσθητων δεδομένων, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων ή αν δια της παρούσας παρέχεται η συναίνεση στη χρήση από την ιστοσελίδα αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς της.

Η ιστοσελίδα μπορεί να ζητήσει από τον επισκέπτη να της παρέχει ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τις  υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων. Η ιστοσελίδα  μπορεί επίσης να ζητά την άδειά του επισκέπτη για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών  δεδομένων του, και δίνεται η δυνατότητα να συναινεί ή να αρνηθεί τις χρήσεις αυτές. Εάν ο επισκέπτης δεν επιθυμεί συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν ληφθεί η απόφαση για διαγραφή του επισκέπτη, από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, τα δεδομένα του θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να απαιτηθεί  ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες πριν οριστικοποιηθεί το αίτημα του.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα:

Εφόσον το επιθυμεί ο επισκέπτης, μπορεί να αιτηθεί οποτεδήποτε την ενημέρωσή του σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του, που τηρούνται από την ιστοσελίδα, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@pantazis.ch , από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλωθεί, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του. Επίσης, έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τα προσωπικά δεδομένα του τα οποία τηρούνται και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα , είτε κατά την εγγραφή σας ή την διαδικασία για το κλείσιμο ραντεβού, είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του: Μετά από σχετικό αίτημα του επισκέπτη, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για τον επισκέπτη.

Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων του: Εφόσον υπάρξει ειδοποίηση από τον επισκέπτη, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των δεδομένων που είναι ανακριβή και τον αφορούν.

Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του: Μετά από σχετικό αίτημα του επισκέπτη, τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα πρόκειται να διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.

Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων του: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, τα δεδομένα του επισκέπτη δεσμεύονται από τον ίδιο, εάν αυτό ζητηθεί.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης του: Ο επισκέπτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων του  παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσης του.

Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων του: Ο επισκέπτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβάλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον, εάν τα δεδομένα του επεξεργάζονται στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβληθούν αντιρρήσεις από τον επισκέπτη, η επεξεργασία των δεδομένων του θα σταματήσει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων του επισκέπτη για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά των επισκεπτών ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη, επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα  ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά των επισκεπτών ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται η ενημέρωση του επισκέπτη εκ των προτέρων και εφόσον έχει δοθεί η προηγούμενη συναίνεσή του επισκέπτη. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Η ιστοσελίδα επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω της www.pantazis.ch kατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη, εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρίες που συνεργάζονται με αυτή ή/και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεστε. Με το να παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της ιστοσελίδας και τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα Δήλωση αναφερθέντες σκοπούς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο επεξεργαστής των δεδομένων δικαιούται να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η ιστοσελίδα θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για κάθε επισκέπτη από την ημερομηνία αυτή. Γίνεται η ενθάρρυνση, για την μελέτη κατά περιόδους της παρούσας Δήλωσης για την διαπίστωση τυχόν αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη διαχειρίζονται από την ιστοσελίδα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ιστοσελίδα εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από την ιστοσελίδα των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή εάν ο επισκέπτης επιθυμεί να τροποποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του ή να εξασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@pantazis.ch .