Θάνος Ε. Πανταζής

 

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Ημερομηνία γεννήσεως :15.06.1970
 • Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, ένα (1) τέκνο
 • Διεύθυνση  :  Αίνου 2, Αλεξανδρούπολη, 68100
 • Κινητό        : +30-6977-740117
 • Τηλέφωνο : +30-25510-81580
 • Fax             :+30-25510-81520
 • E-mail          : thanos@pantazis.ch
 • Web            : www.pantazis.ch

 

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 09.2005 – 07.2011
  Πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
 • 09.1994 – 10.1995
  MSocSc in Accounting and Development Finance, The University of Birmingham, Birmingham, U.K.
 • 1992 – 11.1993
  MSc in Management Science, University of Southampton, Southampton, U.K.
 • 1989 – 06.1992
  BSc in Business Administration, North College, Θεσσαλονίκη.

 

Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 • 1995 – 10.1995
  Διατριβή Μάστερ με αντικείμενο τις νέες προσεγγίσεις στη κοστολόγηση / διοικητική λογιστική και θέμα : «Cost / Management Accounting Systems : Evolutionary Trends and Developments»,The University of Birmingham.
 • 1993 – 11.1993
  Διατριβή Μάστερ με αντικείμενο τις οργανωτικές επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων και τεχνικής νοημοσύνης με θέμα : «The Organisational Implications of Decision Support and Expert Systems»,University of Southampton.
 • 1991 – 05.1992
  Διπλωματική εργασία με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κινήτρων ανθρώπινου δυναμικού και θέμα : «The Effectiveness of Incentive Schemes – An Empirical Study in the International Environment», North College.

 

Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2014 – Σήμερα
  Διαχειριστής, Ομόρρυθμος εταίρος, Πανταζής Οικονομική Ε.Ε., Αίνου 9, Αλεξανδρούπολη,
  Καθήκοντα:
  – Διοίκηση και διεύθυνση της οικονομολογικής – λογιστικής εταιρίας, με έμφαση στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ειδίκευση στην οικονομική διαχείριση, την λογιστική, την κοστολόγηση, τον φορολογικό σχεδιασμό και την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), στο πλαίσιο υλοποίησης ιδιωτικών επενδυτικών έργων, και συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • 2012 – Σήμερα
  Οικονομικός Σύμβουλος Επιμελητηρίου Έβρου, Επιμελητήριο Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη.
  Καθήκοντα:
  – Οικονομολογική υποστήριξη και συμβουλευτική στο πλαίσιο των  λειτουργιών και δράσεων του Επιμελητηρίου Έβρου.
  – Υλοποίηση της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Έβρου σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμμάτα (ΤΟΠΣΑ, e-Emporio, Med Program, INTERREG).
 • 2011 – Σήμερα
  Επαγγελματική λειτουργία οικονομολογικού – λογιστικού γρα-φείου υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, λογιστικών εργασιών, φορολογικού σχεδιασμού, κοστολόγησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), υλοποίησης ιδιωτικών επενδυτικών έργων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ), Αίνου 9, Αλεξανδρούπολη.
 • 2010 – 12.2010
  Σύμβουλος Οργάνωσης και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Οδυσσέως 2, Αλεξανδρούπολη.
  Κύρια έργα
  – Συντονιστής σύμβουλος στο έργο «ΕΒΡΟΣ 2010» που υλοποιήθηκε από την Νομαρχία Έβρου και χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Το έργο αυτό αφορούσε την διαχείριση πλημμυρών και την τοπική πολιτική προστασία.
  – Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτροπής Διαβούλευσης των τοπικών αρχών και φορέων του Νομού Έβρου για το έργο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.
  – Προετοιμασία, εκπόνηση και υποβολή επενδυτικής πρότασης, τεχνοοικονομικής μελέτης της Π. Αριαντζής Α.Ε., Μονάδα έτοιμου σκυροδέματος και εργοληπτικών εργασιών, Κομοτηνή για υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.
 • 2009 – 12.2009
  Διευθυντής Εργοστασίου, Ανακύκλωση Α.Ε. , Επεξεργασία και Ανακύκλωση Πλαστικών Υλών , ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Κομοτηνή.
  Καθήκοντα:
  – Προγραμματισμός, οργάνωση και διεύθυνση της παραγωγικής λειτουργίας και των προμηθειών.
  – Εξυπηρέτηση του υπάρχοντος πελατολογίου και ενέργειες διεύρυνσής του στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
  – Εκπόνηση προϋπολογισμών και παρακολούθηση της συνολικής κοστολόγησης.
 • 2007 – 04.2009 Διευθύνων Σύμβουλος, Ανακύκλωση Α.Ε. , Επεξεργασία και Ανακύκλωση Πλαστικών Υλών, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Κομοτηνή.
  Καθήκοντα:
  – Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας (feasibility study).
  – Ένταξη επιχειρηματικού σχεδίου σύστασης και λειτουργίας της εταιρίας στο Π.Ε.Π. Αν.Μακεδονίας-Θράκης στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ.
  – Ίδρυση, σύσταση και αδειοδότηση της εταιρίας.
  – Σχεδιασμός και εγκατάσταση του βιομηχανοστασίου.
  – Στελέχωση και προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού.
  – Ανάπτυξη και σχεδιασμός των παραγωγικών διαδικασιών, των προμηθειών, του κοστολογικού συστήματος και των διαδικασιών προϋπολογισμού.
  – Ανάπτυξη πελατολογίου στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
  – Διοίκηση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας.
 • 2006 – 03.2009 Πρόεδρος Δ.Σ., Eurosan A.E., Εμπορία Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Κομοτηνή.
  Καθήκοντα:
  – Εμπορική δραστηριότητα με πελάτες και προμηθευτές του εξωτερικού.
  – Ανάπτυξη, υλοποίηση και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008.
 • 2005 – 02.2009 Διευθυντής Εργοστασιακού Συγκροτήματος ομίλου εταιριών Arcadia Α.Β.Ε.Ε. , Αναπαραγωγή Ψηφιακών Δίσκων CD-DVD, Μέλος της Sanyo Hellas Holding S.A., ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Κομοτηνή. Καθήκοντα:
  – Διεύθυνση, οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγικής διαδικασίας 24ωρης συνεχούς λειτουργίας σε 7ήμερη βάση.
  – Ανασχεδιασμός (operational re-engineering) εργοστασιακών διαδικασιών και λειτουργιών
  – Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση κάθετου επιχειρησιακού λογισμικού (software) διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας (Manufacturing Resource Planning).
  – Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμματισμού συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
  – Διεύθυνση και εποπτεία των προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  – Διοίκηση, οργάνωση και προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού σε συνεχή 24ωρη λειτουργία 7ήμερης βάσης.
  – Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προϋπολογισμών (budgeting).
  – Ανάπτυξη και σχεδιασμός διαδικασιών και συστήματος κοστολόγησης.
  – Ενεργός συμμετοχή στη χρηματοδοτική λειτουργία.
  – Ανάπτυξη και λειτουργία εξωτερικών συνεργασιών (outsourcings).
  – Ανάπτυξη, υλοποίηση και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2002
 • 2004 – 01.2005 Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακή Εταιρία Έβρου Α.Ε., Λεωφ. Δημοκρατίας 270, Αλεξανδρούπολη.
  Καθήκοντα:
  – Υλοποίηση της δράσης «Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών» στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ.
  – Συμμετοχή στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Επιταχυντές Απασχόλησης».
  – Εκπόνηση της μελέτης για το σχέδιο υλοποίησης του Ομογενειακού Χωριού στο Ν. Έβρου.
  – Ολοκληρωμένη υποβολή φακέλου (μελέτη, τεχνικό δελτίο κ.α.) πρότασης για την υλοποίηση του έργου «Το Τρένο του Πολιτισμού» στο πλαίσιο του INTERREG III Ελλάδα-Βουλγαρία.
  – Ολοκληρωμένη υποβολή φακέλου (μελέτη, τεχνικό δελτίο κ.α.) πρότασης για την υλοποίηση του έργου «Κτηνιατρικό Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων Ν. Έβρου» στο πλαίσιο του INTERREG III Ελλάδα- Βουλγαρία.
  – Εκπόνηση μελέτης για την συμμετοχή της Νομαρχίας Έβρου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις παραποτάμιες περιοχές του νομού.
  – Εκπόνηση μελετών και υποβολή επενδυτικών προτάσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Αν.Μακέδονίας – Θράκης και των προγραμμάτων Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας, του Γ’ Κ.Π.Σ.
 • 2003 – 02.2004 Operations Manager, Arcadia Digital S.A., Μέλος του ομίλου Sanyo Hellas Holding S.A., ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Κομοτηνή.
  Καθήκοντα:

  • Προγραμματισμός και οργάνωση παραγωγικής λειτουργίας.
  • Προγραμματισμός προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Προγραμματισμός και οργάνωση φορτώσεων και διανομών.
 • 01.1999 – 03.2003
  Διευθυντής Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης, Ανάπτυξη Α.Ε.Λ.Δ.Ε. , Μ. Αλεξάνδρου 28, Αλεξανδρούπολη.
  Καθήκοντα :
  – Ίδρυση και εγκατάσταση του Υποκαταστήματος.
  – Οργάνωση, στελέχωση και εκπαίδευση προσωπικού.
  – Διεύθυνση των λειτουργιών του Υποκαταστήματος.
  – Πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων.
  – Λήψη και διαβίβαση εντολών.
  – Θεμελιώδης ανάλυση εισηγμένων εταιριών.
  – Τεχνική ανάλυση μετοχών.
  – Παροχή επενδυτικών συμβουλών για χαρτοφυλάκια μετοχών και παραγώγων.
 • 01.1998 – 10.1998
  Υπεύθυνος Λήψης και Διαβίβασης Εντολών, Έβρος Επενδυτική Α.Ε.Λ.Δ.Ε. , 14ης Μαΐου 1-3, Αλεξανδρούπολη.
  Καθήκοντα:
  – Λήψη και διαβίβαση εντολών.
  – Θεμελιώδης ανάλυση εισηγμένων εταιριών.
  – Τεχνική ανάλυση μετοχών.
  – Παροχή επενδυτικής / χρηματιστηριακής ενημέρωσης.
 • 11.1995 – 01.1996
  Υπεύθυνος Λήψης και Διαβίβασης Εντολών, Έβρος Επενδυτική – Σύμβουλοι Επενδύσεων Α.Ε. , 14ης Μαΐου 1-3, Αλεξανδρούπολη.
  Καθήκοντα:
  – Λήψη και διαβίβαση εντολών.
  – Θεμελιώδης ανάλυση εισηγμένων εταιριών.
  – Τεχνική ανάλυση μετοχών.
  – Παροχή επενδυτικής / χρηματιστηριακής ενημέρωσης.
 • 1994 – 08.1994
  Συντονιστής Δικτύου Συμβούλων, ΑΕΤΙΟΝ–European Network for Strategic Development – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Μητροπόλεως 14, Θεσσαλονίκη.
  Καθήκοντα :
  – Παρακολούθηση προκηρύξεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  – Συντονισμός του έργου των ανεξάρτητων Συμβούλων.
 • 12.1993 – 04.1994
  Επιστημονικός Συνεργάτης – Βοηθός Διοικητικού Διευθυντή, Τμήμα Διοίκησης, Μπάρμπα Στάθης Γενική Τροφίμων Α.Ε. , Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
  Καθήκοντα:
  – Συμμετοχή σε ομάδα μελετητών για την αναδιοργάνωση του ομίλου και ιδιαίτερη ενασχόληση με θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τα προγράμματα εκπαίδευσης και την εσωτερική αναδιάταξη των εταιρικών τμημάτων.

Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • 2017
  Διαπίστευση Διαμεσολαβητή του ν.3898/2010, Υ.Α. 10725/10.03.2017, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • 2015
  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εξειδίκευσης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2015
  Diploma in Auditing and Internal Review, Association of International Accountants.
 • 2015
  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού A’ Τάξης, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΝΠΔΔ)
 • 2011
  Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΝΠΔΔ).
 • 2011
  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Γ’ Τάξης, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΝΠΔΔ)
 • 2002
  Πιστοποιητικό Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΝΠΔΔ).
 • 06.2002
  Πιστοποιητικό Υπεύθυνου Λήψης και Διαβίβασης Εντολών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΝΠΔΔ).
 • 07.2000
  Πιστοποιητικό Γνώσεων Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών.
 • 07.2000
  Πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών , Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΑ

 • 11.2010
  Από την ημερομηνία αυτή έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από 90 άρθρα οικονομικού περιεχομένου σε τοπική εφημερίδα της Θράκης (Θράκη Press)
 • 05.1999
  «Η γέννηση της μετοχικής ιδέας και η ίδρυση των ΕΛΔΕ στη Θράκη» , Ναυτεμπορική , ειδικό ένθετο Μακεδονία – Θράκη.
 • 08.1990
  «Περί ιδιωτικοποίησης των δημοσίων επιχειρηματικών οργανισμών » , Οικονομικός Ταχυδρόμος.

Ζ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Άριστη χρήση (προφορική και γραπτή) της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών (Windows, Excel, Word, Access, PowerPoint).

Η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.
 • Αιρετό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Έβρου.
 • Αιρετό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών Νομού Ροδόπης (2007-2009).
 • Μέλος του Συλλόγου των Αποφοίτων του University of Southampton.
 • Μέλος του Συλλόγου των Αποφοίτων του The University of Birmingham.
 • Μέλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων «ΣυνεχίΖΩ»
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Θ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (HOBBIES)

 • Ποδηλασία.
 • Badminton
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Πληροφορική.
 • Κινηματογράφος.

 

Θάνος Ε. Πανταζής

Προβολή/αποθήκευση Βιογραφικού (.pdf)