ΝΕΑ

Τροποποίηση απόφασης προθεσμιών δήλωσης πραγματικών δικαιούχων

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 661

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24963 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 τουν. 4557/2018» (Β΄ 2443), όπως ισχύει

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έ χοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1 και 11 του άρθρου20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139/30.07.2018), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65),

β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

δ) της αριθμ. 338/2019 (Β΄ 3051) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Ζαββό,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

στ) του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 73900/2019 (Β’ 2718) και αριθμ. 121950/2019 (Β΄ 3977) αποφάσεις.

3. Την αριθμ. 132052 ΕΞ 2019/21-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την «Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών», ΑΔΑ: 6ΤΩΛ46ΜΤΛΠ-ΛΗΣ.

4. Την αριθμ. 824 ΕΞ 2019/17-1-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης «Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών» ΑΔΑ: ΨΠ3Ξ46ΜΤΛΠ-Ν5Σ.

5. Την ανάγκη τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και των προθεσμιών καταχώρισης των υπόχρεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 της αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) απόφασης ως ακολούθως: «1. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ορίζεται στις 3/3/2020. Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 2 πραγματοποιείται για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης από 3/3/2020 έως 1/5/2020.

2. Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση σύμφωνα με τις αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β΄ 2443), 73900/2019 (Β’ 2718) και 121950/2019 (Β΄ 3977) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα καταχώριση, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

5th March 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *