ΝΕΑ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’) και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β’), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 98-109 του Μέρους
Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019
(ΦΕΚ 73 Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη
Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων και άλλες διατάξεις» και της κατ’ εξουσιοδότηση σχετικής Απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Β’), όπως ισχύουν, και παρέχονται οδηγίες για την ορθή
εφαρμογή αυτών.
Αναλυτικότερα:

17th June 2019