Υπηρεσίες

Λογιστική Υποστήριξη

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την στοχευμένη, έγκυρη και σαφή λογιστική πληροφόρηση :

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης ή/και στην έδρα της ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
 • Πλήρης εφαρμογή λογιστικού σχεδιασμού με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της κάθε επιχείρησης.
 • Σύνταξη λογιστικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την κείμενη νομοθεσία
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Μισθολογικός σχεδιασμός και τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών με υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Ο.Τ.Α. και Επιμελητήρια).

Ιατρική Λογιστική

Η εταιρία μας διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε λογιστικά και φορολογικά ζητήματα του ιατρικού επαγγέλματος/λειτουργήματος. Διαθέτει την τεχνογνωσία ίδρυσης και  λειτουργίας Ιατρικών εταιριών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σύμφωνα με το Π.Δ. 84/200, και είναι σε θέση να διαχειρίζεται κρίσιμα οικονομικά, λογιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν την λειτουργία ενός ιατρείου ως επαγγελματική και φορολογική οντότητα, είτε αυτό έχει την μορφή μιας ατομικής επιχείρησης, ή ενός κοινού ή συστεγασμένου ιατρείου, ή ακόμη και αν έχει την μορφή μιας Ιατρικής Εταιρίας.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Στο περιβάλλον των συχνών μεταβολών της φορολογικής νομοθεσίας, παρέχεται συντονισμένη υποστήριξη που αφορά την φορολογική διευθέτηση, τον χειρισμό και τον σχεδιασμό των φορολογικών ζητημάτων .

 • Δίδεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσοντας ένα εξειδικευμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως σύμφωνο και εναρμονισμένο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της συμμόρφωσης και την εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία
 • Παροχή φορολογικών συμβούλων σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη και διαχείριση φορολογικών ελέγχων, με την διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων, όπου αυτή είναι απαραίτητη.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών εντύπων και λοιπών δηλώσεων

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την στρατηγική της επιχείρησης σε θέματα:

 • επιχειρηματικού σχεδιασμού,
 • σύνταξης επενδυτικών σχεδίων (business plans),
 • αξιολόγησης επενδύσεων,
 • κοστολόγησης και προϋπολογισμών
 • αναχρηματοδότησης τραπεζικού δανεισμού,
 • ανάπτυξης δικτύων πωλήσεων και στελέχωσης,
 • marketing, προβολής και προώθησης.

 

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει σημαντική εξειδίκευση σε θέματα :

 • μισθοδοσίας,
 • εργατικά,
 • ασφαλιστικά,

καθώς και στη διαχείριση των μισθοδοτικών αναγκών και υποχρεώσεων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, διαθέτει τεχνογνωσία και εργαλεία για την ανάπτυξη βέλτιστων μισθοδοτικών επιλογών και λύσεων, που είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης

Κοστολόγηση

Οι νέες συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον απαιτούν την συστηματική παρακολούθηση του κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται :

 • Ο σχεδιασμός του συστήματος κοστολόγησης
 • Η ανάπτυξη των προϋπολογισμών κόστους
 • Η στατιστική και ποιοτική ανάλυση του μίγματος του κόστους της επιχείρησης.

Η κοστολόγηση αποτελεί την βάση της τιμολόγησης, και επίσης αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την λήψη ορθών αποφάσεων για την λειτουργία μίας επιχείρησης.

Η ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε. είναι σε θέση να αναπτύσσει συστήματα και διαδικασίες κοστολόγησης σε πλήρη εναρμόνιση με τις ιδιαιτερότητες και τις διαφοροποιήσεις κάθε επιχείρησης, σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες)

Σύσταση Επιχειρήσεων

Η ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε. και τα στελέχη της, διαθέτουν την απαραίτητη γνώση για την υποστήριξη όλων των ενεργειών που αφορούν την σύσταση και έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα, είτε αφορά την σύσταση νομικών προσώπων (δημιουργία εταιρικών σχημάτων κάθε μορφής και τύπου).

Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία για την επιλογή του κατάλληλου εταιρικού σχήματος και την νομικής μορφής, η οποία να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον επιδιωκόμενο επιχειρηματικό σκοπό και τα συμφέροντα των συμμετεχόντων εταίρων.

Η εταιρία μας έχει εξειδικευτεί στη σύσταση προσωπικών εταιρών (Ο.Ε. – Ε.Ε.), κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε. – Α.Ε. – Ε.Π.Ε.), καθώς και αστικών μη κερδοσκοπικών(Α.Μ.Κ.Ε.), όπως επίσης και στην έναρξη ατομικών επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit)

Τα στελέχη μας, μετά από πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα στον βιομηχανικό τομέα, διαθέτουν την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και τα εργαλεία για την υποστήριξη έργων που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο.

Επιπλέον, διαθέτουν την εγκεκριμένη πιστοποίηση για την ανάληψη έργων εσωτερικού ελέγχου (Diploma in Auditing & Internal Review, του Association of International Accountants), που αφορούν τον σχεδιασμό συστημάτων με την ανάπτυξη των ειδικών διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας και ελέγχου.

Η ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου τόσο για το σύστημα της λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης (accounting and financial auditing), όσο και για τα συστήματα λειτουργίας εσωτερικών διαδικασιών (Operational auditing) για επιχειρήσεις της μεταποίησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές), του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Υλοποίηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε. έχει αναπτύξει σημαντική συμβουλευτική και μελετητική δραστηριότητα στο χώρο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχοντας εκπονήσει μελέτες και επενδυτικά σχέδια για την ένταξη τους στο Β’ Κ.Π.Σ., στο Γ’ Κ.Π.Σ., στο ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα στελέχη της εταιρίας μας διαθέτουν συσσωρευτική εμπειρία τόσο στην σύνταξη των μελετών, όσο και στην υποβολή και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και έργων.