Αποστολή μας είναι η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την διασφάλιση της στρατηγικά επιτυχούς και κερδοφόρας πορεία τους

05Τα 7 Σ μας!

Η ίδρυση της ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε. , η λειτουργία και η συνολική δραστηριότητα της, διέπετε από αρχές και αξίες, που συνοψίζονται στα 7 Σίγμα μας :

ΣΥΝΕΠΕΙΑ : είναι η σταθερή και χωρίς αντιφάσεις συμπεριφορά της εταιρίας μας απέναντι σε κάθε συναλλασσόμενη επιχείρηση και συνεργάτη μας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ : είναι η στάση που σηματοδοτεί τις ενέργειες μας για την επόμενη ημέρα, όπου οι ενέργειες του σήμερα, στοχεύουν στην συνέχεια του αύριο. Γιατί απλά δεν στεκόμαστε στο παρόν, αλλά σήμερα εργαζόμαστε και σχεδιάζουμε το μέλλον.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : είναι το να εργάζεσαι από κοινού με την συνεργαζόμενη επιχείρηση και τους συνεργάτες μας, για την επίτευξη ενός κοινού και επιτεύξιμου στόχου.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ : είναι κάτι περισσότερο από την συνεργασία, και σημαίνει την δημιουργία ενός αποτελέσματος, που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των εξατομικευμένων προσπαθειών των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων με την εταιρία μας.

ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ : είναι ο σεβασμός και η αρμονική συμβίωση και συνύπαρξη της εταιρίας μας με τις συναλλασσόμενες επιχειρήσεις, με αμοιβαίο προσανατολισμό και κατεύθυνση.

ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗ : είναι η συμπαράσταση της εταιρίας μας, και η από κοινού υποστήριξη στις συναλλασσόμενες επιχειρήσεις, για τον τρόπο που γίνονται αντιληπτά τα δεδομένα και ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής δράσης.

ΣΥΝΑΝΑΠΤΥΞΗ : είναι η αμοιβαία και από κοινού ανάπτυξη με τις συναλλασσόμενες επιχειρήσεις και συνεργάτες μας.

Αυτό το σύνολο των αρχών και αξιών αποτελούν την ΠΥΞΙΔΑ της κατεύθυνσής μας.

01Λίγα λόγια για την εταιρία

Η λειτουργία της ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε. ως εταιρία παροχής οικονομολογικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών αποτελεί την συνέχεια μιας 20ετούς επαγγελματικής δραστηριότητας στους χώρους της παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών , της βιομηχανίας της διοίκησης των επιχειρήσεων και των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

02Η ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται αποκλειστικά και μόνον, από πτυχιούχους οικονομολόγους – λογιστές – φοροτεχνικούς, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και γνώση, εμπειρία, επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης, ήθος και εντιμότητα. Χαρακτηριστικά της ομάδας μας είναι η ποιότητα , η ακεραιότητα και οι στέρεες διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους συνεργάτες (πελάτες) μας.

Γνωρίστε τα μέλη της ομάδας μας

03Υπηρεσίες

Το οικονομολογικό – λογιστικό γραφείο της ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε. , ως συνέπεια της πολυετούς εμπειρίας στο χώρο του επιχειρείν, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που στοχεύουν στην αποτελεσματική οικονομολογική και λογιστική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και των φυσικών προσώπων – νοικοκυριών. Συγκεκριμένα παρέχει λογιστικές υπηρεσίες, συμβουλευτικής, φοροτεχνικού σχεδιασμού, διαχείρισης μισθοδοσίας και μισθοασφαλιστικών ζητημάτων, κοστολόγησης, σύστασης εταιριών, υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, οικονομοτεχνικών μελετών, επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες Ιατρικής Λογιστικής.

04Το όραμά μας

Το όραμα της ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε. είναι : η οικονομολογική και λογιστική υποστήριξη και σύμπραξη στην επιχειρηματική δράση και δραστηριότητα, η ενίσχυση της εργασίας και της απασχόλησης και η θετική συνδρομή μας στην τοπική και περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η Αποστολή μας είναι, να υποστηρίζουμε οικονομολογικά, λογιστικά και φοροτεχνικά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με επιστημονική τεχνογνωσία, επαγγελματισμό, ποιότητα, ακεραιότητα, αίσθημα ευθύνης, ήθος και εντιμότητα, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στις καθημερινές λειτουργίες τους, και συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα και την οικονομική μεγέθυνσή τους.

Η λειτουργία της ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Ε. διέπεται από Συνέπεια, Συνέχεια, Συνεργασία, Συνέργεια, Σύμπραξη, Συμπόρευση, και Συνανάπτυξη (τα επτά σίγμα).