ΝΕΑ

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων – Εισόδημα – Προσαύξηση περιουσίας – Άρση τραπεζικού απόρρητου για έλεγχο λογαριασμών – Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών – Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών

 1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας, για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων και επισημαίνουμε ότι:
  α) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), η οποία παρακαλείται, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου του, να ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό της,
  προκειμένου να προβεί στην επικαιροποίηση αυτού.
  β) Στο ως άνω Εγχειρίδιο καταγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, όταν πραγματοποιούν βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητων, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
 2. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του Εγχειριδίου, όλοι οι υπάλληλοι αυτών.
 3. Το παρόν, αποστέλλεται, επίσης, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.), η οποία παρακαλείται, ύστερα από συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, να καταχωρήσει το ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.:
  www.aade.gr και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής.

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύει.
  β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
  γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 1440/27-4-2017).
 2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
 3. Την υπ’ αριθμόν 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β’/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
 4. Την από 10-1-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή των α) με ΑΦΜ, κατοίκου και β) με ΑΦΜ , κατοίκου, κατά της με αριθ / 30-11-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
 5. Την με αριθμό / 30-11-2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και των από 30-11-2018 οικείων εκθέσεων ελέγχου.
 6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
 7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.
  Επί της από 10-1-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής των α) με ΑΦΜ και β με ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων
  λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
  Με την με αριθμό / 30-11-2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 προσδιορίστηκε στους προσφεύγοντες διαφορά φόρου εισοδήματος ποσού 5.619,24€, πλέον προστίμου τελών χαρτοσήμου του άρθρου 58
  του ν.4174/2013 ποσού 2.809,61€, πλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 944,97€, πλέον διαφοράς συμψηφισμού ποσού 18,94€, ήτοι συνολικό ποσό 9.392,76€.

17th June 2019